Monday | 17.6.2024

Cele i zadaniaZarzadNasze projekty NPN Organizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Statutowym celem Towarzystwa jest szeroko rozumiana ochrona przyrody. Realizacj tego zadania zapewniamy midzy innymi poprzez organizacj, prowadzenie, badanie celi oraz dziaalnoci projektowej w zakresie ochrony przyrody, skupiajc swoje wysiki na terenie Doliny Grnej Narwi. W tym celu cile wsppracujemy z Dyrekcj Narwiaskiego Parku Narodowego. Naley wspomnie, e czonkami Towarzystwa s midzy innymi pracownicy Narwiaskiego Parku Narodowego, jednostek naukowych i kulturalnych, stranicy Ochrony Przyrody o wieloletnim stau pracy, co czyni ich
w praktyce wysoce wykwalifikowanymi specjalistami
w zakresie ochrony przyrody. Do ochrony przyrody naley podchodzi wielopaszczyznowo, dlatego te wanymi zadaniami naszej dziaalnoci s:

  • zachowanie biornorodnoci gatunkowej ekosystemw
  • edukacja ekologiczno-wydawnicza
  • wprowadzanie w ycie zasady zrwnowaonego rozwoju
  • ponadczasowe rozumienie zoonoci i wzajemnych zalenoci naturalnych procesw zachodzcych w przyrodzie
  • ksztatowanie wiadomoci korzystania z zasobw rodowiska naturalnego, zwaszcza na paszczynie ekstensywnego rolnictwa ekologicznego
  • integrowanie dziaa dla dobra rodowiska i spoecznoci lokalnych
  • poszukiwanie alternatywnych rde energii, celem zmniejszenia zatrucia rodowiska