Monday | 17.6.2024

Cele i zadaniaZarzadNasze projekty NPN Organizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Program: Lokale Agenda 21 Narew

Trzyletni projekt, realizowany od wrzenia 2002 roku we wsppracy z niemieck fundacj EURONATUR. Ma na celu wypracowanie koncepcji rozwoju trzech gwnych dziedzin: rolnictwa, alternatywnych rde energii i gospodarki odpadami. Opiera si na pomyle aktywizacji gospodarczej lokalnych, gwnie wiejskich obszarw i rozwoju drobnej przedsibiorczoci na terenie gmin Grnej Narwi, a w szczeglnoci najbliszego otoczenia Narwiaskiego Parku Narodowego.

W sferze rolnictwa zakada zbadanie moliwoci prawnych i ekonomicznych powstawania i rozwoju drobnych ubojni, masarni, serowarni, przetwrni i innych zakadw, mogcych wytwarza produkt regionalny odpowiadajcy normom jakociowym. Ma na celu rwnie pomoc w zakadaniu i rozwijaniu dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziaanie migracji ludnoci wiejskiej do miast. Dziedzina alternatywnych rde energii jest ukierunkowana na oszacowanie moliwoci, gwnie ekonomicznych, wykorzystania biomasy pochodzcej z trzciny, zrbkw, trocin i innych odpadw pochodzenia naturalnego do produkcji energii cieplnej. Umoliwi to, zgodnie z podpisan przez Polsk Konwencj z Kyoto, zwikszenie udziau procentowego biomasy jako surowca w oglnej produkcji energii. Ta paszczyzna projektu ma rwnie wymiar ochronno-krajobrazowy, zapobiegnie bowiem trzcinowieniu i zarastaniu najcenniejszych obszarw Narwiaskiego Parku Narodowego. Obszar gospodarki odpadami zmierza w kierunku okrelenia moliwoci wykorzystania odpadw jako rda energii i surowcw wtrnych. Ma na celu zmniejszenia iloci odpadw skadowanych na wysypiskach na korzy innych sposobw ich przetwarzania i zmniejszenia negatywnych skutkw oddziaywania na rodowisko. W oparciu o analiz prawno-ekonomiczn badana jest moliwo wprowadzenia selektywnej zbirki odpadw oraz obrotu surowcami wtrnymi.

Program: Pychwka (nagrodzony w konkursie UNDP "Bieda i rodowisko - wzajemne powizania" dofinansowaniem w kwocie 5000 zÃ)

Program realizowany we wsppracy Narwiaskiego Towarzystwa Ochrony rodowiska w Uhowie z:
- Wiejskim Domem Kultury w Uhowie / Galeri Narwiask
- Domem Kultury w apach
- Narwiaskim Parkiem Narodowym
- Urzdami Gmin z terenu otuliny NPN
- Polskim Zwizkiem Wdkarskim, Oddzia apy
Program ma na celu promocj wrd mieszkacw regionu NPN dziaalnoci turystycznej polegajcej na usugach przewoniczych tradycyjn odzi, tzw. pychwk, promocj rekreacyjnego pywania po Narwi i ochrona rodowiska naturalnego. W perspektywie przewiduje stworzenie organizacji (towarzystwa) zrzeszajcego narwiaskich przewonikw oraz stworzenie z "pychwki" charakterystycznego, oryginalnego symbolu turystyki na terenie NPN, uywanego np. w pamitkarstwie. Spodziewanymi efektami projektu s:

  • zmniejszenie skali ubstwa w regionie - dodatkowe dochody mieszkacw
  • wzrost atrakcyjnoci turystycznej regionu
  • zmniejszenie skali kusownictwa i wypalania traw - poprzez zwikszony ruch turystyczny

Osobami, ktrych bezporednio dotyczy program "Pychwka", s mieszkacy wsi pooonych na terenie otuliny Narwiaskiego Parku Narodowego, waciciele odzi pychowych, osoby dorose oraz modzie.

Program: Towards Sustainable Futures for the Upper Narew Valley (W kierunku zrwnowaonej przyszocci Doliny Grnej Narwi).

Dwuletni projekt, finansowany przez The Sendzimir Foundation. Realizowany w Dolinie Grnej Narwi, a zwaszcza Narwiaskiego Parku Narodowego we wsppracy z dwunastoma instytucjami i firmami. Do gwnych zaoe projektu nale:

  • rozpoznanie podstaw teoretycznych, przeoe i modeli ilustrujcych zoono powiza pomidzy ludmi i rodowiskiem. Z powodu szczeglnej roli rzeki w regionie i charakteru zalenoci wystpujcych w rodowisku wodnym, gwny nacisk kadzie si na zbadanie wpywu czynnikw hydrologicznych na inne zmienne w modelowaniu tych zjawisk. Dziki modelowaniu moliwe bdzie pynne przewidywanie reakcji hydrologicznych na rnorakie czynniki, takie jak skrajne warunki atmosferyczne, katastrofy etc.
  • podsunicie gotowych wypracowanych pomysw do praktycznego wprowadzenia. Szczeglnie znalezienie drg pokonania problemw hydrologicznych, spoecznych i ekonomicznych, a take naturalnych, wystepujcych z przyczyn antropogenicznych. Realizacja w formie organizowania spotka i warsztatw specjalistycznych
  • pomoc w tworzeniu i popieranie wsppracy midzydyscyplinarnej pomidzy jednostkami i grupami przejawiajcymi aktywno w regionie,
  • rozwijanie i udoskonalanie najistotniejszych teorii i wiadomoci o gospodarce ekologicznej