Sunday | 2.10.2022

Cele i zadaniaZarzadNasze projektyNPNOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

Program: Lokale Agenda 21 Narew

Trzyletni projekt, realizowany od września 2002 roku we współpracy z niemiecką fundacją EURONATUR. Ma na celu wypracowanie koncepcji rozwoju trzech głównych dziedzin: rolnictwa, alternatywnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Opiera się na pomyśle aktywizacji gospodarczej lokalnych, głównie wiejskich obszarów i rozwoju drobnej przedsiębiorczości na terenie gmin Górnej Narwi, a w szczególności najbliższego otoczenia Narwiańskiego Parku Narodowego.

W sferze rolnictwa zakłada zbadanie możliwości prawnych i ekonomicznych powstawania i rozwoju drobnych ubojni, masarni, serowarni, przetwórni i innych zakładów, mogących wytwarzać produkt regionalny odpowiadający normom jakościowym. Ma na celu również pomoc w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałanie migracji ludności wiejskiej do miast. Dziedzina alternatywnych źródeł energii jest ukierunkowana na oszacowanie możliwości, głównie ekonomicznych, wykorzystania biomasy pochodzącej z trzciny, zrębków, trocin i innych odpadów pochodzenia naturalnego do produkcji energii cieplnej. Umożliwi to, zgodnie z podpisaną przez Polskę Konwencją z Kyoto, zwiększenie udziału procentowego biomasy jako surowca w ogólnej produkcji energii. Ta płaszczyzna projektu ma również wymiar ochronno-krajobrazowy, zapobiegnie bowiem trzcinowieniu i zarastaniu najcenniejszych obszarów Narwiańskiego Parku Narodowego. Obszar gospodarki odpadami zmierza w kierunku określenia możliwości wykorzystania odpadów jako źródła energii i surowców wtórnych. Ma na celu zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach na korzyść innych sposobów ich przetwarzania i zmniejszenia negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. W oparciu o analizę prawno-ekonomiczną badana jest możliwośö wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz obrotu surowcami wtórnymi.

Program: Pychówka (nagrodzony w konkursie UNDP "Bieda i środowisko - wzajemne powiązania" dofinansowaniem w kwocie 5000 zÃ)

Program realizowany we współpracy Narwiańskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska w Uhowie z:
- Wiejskim Domem Kultury w Uhowie / Galerią Narwiańską
- Domem Kultury w Łapach
- Narwiańskim Parkiem Narodowym
- Urzędami Gmin z terenu otuliny NPN
- Polskim Związkiem Wędkarskim, Oddział Łapy
Program ma na celu promocję wśród mieszkańców regionu NPN działalności turystycznej polegającej na usługach przewoźniczych tradycyjną łodzią, tzw. pychówką, promocję rekreacyjnego pływania po Narwi i ochrona środowiska naturalnego. W perspektywie przewiduje stworzenie organizacji (towarzystwa) zrzeszającego narwiańskich przewoźników oraz stworzenie z "pychówki" charakterystycznego, oryginalnego symbolu turystyki na terenie NPN, używanego np. w pamiątkarstwie. Spodziewanymi efektami projektu są:

  • zmniejszenie skali ubóstwa w regionie - dodatkowe dochody mieszkańców
  • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu
  • zmniejszenie skali kłusownictwa i wypalania traw - poprzez zwiększony ruch turystyczny

Osobami, których bezpośrednio dotyczy program "Pychówka", są mieszkańcy wsi położonych na terenie otuliny Narwiańskiego Parku Narodowego, właściciele łodzi pychowych, osoby dorosłe oraz młodzież.

Program: Towards Sustainable Futures for the Upper Narew Valley (W kierunku zrównoważonej przyszłoścci Doliny Górnej Narwi).

Dwuletni projekt, finansowany przez The Sendzimir Foundation. Realizowany w Dolinie Górnej Narwi, a zwłaszcza Narwiańskiego Parku Narodowego we współpracy z dwunastoma instytucjami i firmami. Do głównych założeń projektu należą:

  • rozpoznanie podstaw teoretycznych, przełożeń i modeli ilustrujących złożoność powiązań pomiędzy ludźmi i środowiskiem. Z powodu szczególnej roli rzeki w regionie i charakteru zależności występujących w środowisku wodnym, główny nacisk kładzie się na zbadanie wpływu czynników hydrologicznych na inne zmienne w modelowaniu tych zjawisk. Dzięki modelowaniu możliwe będzie płynne przewidywanie reakcji hydrologicznych na różnorakie czynniki, takie jak skrajne warunki atmosferyczne, katastrofy etc.
  • podsunięcie gotowych wypracowanych pomysłów do praktycznego wprowadzenia. Szczególnie znalezienie dróg pokonania problemów hydrologicznych, społecznych i ekonomicznych, a także naturalnych, wystepujących z przyczyn antropogenicznych. Realizacja w formie organizowania spotkań i warsztatów specjalistycznych
  • pomoc w tworzeniu i popieranie współpracy międzydyscyplinarnej pomiędzy jednostkami i grupami przejawiającymi aktywność w regionie,
  • rozwijanie i udoskonalanie najistotniejszych teorii i wiadomości o gospodarce ekologicznej