Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

POIS.05.01.00-00-371/12 „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiaskie Bagna”

1. Opis projektu: Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000
2. Uchwaa NTO w sprawie zasad wydatkowania rodkw publicznych
3. Regulamin zawierania umw
4. Regulamin komisji przetargowej

POIS.05.01.00-00-370/12 „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001”

1. Uchwaa NTO w sprawie zasad wydatkowania rodkw publicznych
2. Regulamin zawierania umw
3. Regulamin komisji przetargowej

System Informacji Geograficznej "Dolina Grnej Narwi"

Najnowszym zrealizowanym projektem Narwiaskiego Towarzystwa Ochrony rodowiska jest System Informacji Geograficznej GIS "Dolina Grnej Narwi". Projekt w formie interaktywnego portalu www.gis.narew.org, zawierajcego ogromn ilo informacji przestrzennej obejmuje opracowaniem powierzchni 9 gmin wchodzcych w skad Lokalnej Grupy Dziaania N.A.R.E.W., w tym obszar Narwiaskiego Parku Narodowego wraz z otulin.

Zapraszamy do korzystania z zaawansowanego systemu informacji geograficznej zawierajcego dane przestrzenne w postaci interaktywnej mapy internetowej powizanej z informacj o obiektach.

Jakie informacje zawiera system? Rozmieszczenie lasw, wd, przebiegw drg z ich numeracj, szlaki turystyczne, punkty widokowe, granice obszarw chronionych, gmin i soectw, uytkowanie terenu, obiekty uytecznoci publicznej i wiele innych.

Dziki przyjaznej dla uytkownika wersji systemu GIS, mona z dowolnego miejsca na wiecie, byskawiczne uzyska najbardziej aktualne informacje o walorach przyrodniczych, szlakach, infrastrukturze turystycznej i noclegowej, firmach i instytucjach oraz wielu innych obiektach pooonych na terenie Doliny Grnej Narwi. Zebranie w jednym miejscu najbardziej aktualnych danych o terenie umoliwia atwe zaplanowanie wypoczynku, wycieczek i uzyskanie innych potrzebnych wiadomoci.

System skada si z warstw tematycznych, ktre mog by dowolnie wywietlane i ukrywane, tak aby uzyska bardzo przejrzyst map zawierajc poszukiwane informacje bez zamazywania obrazu nadmiern iloci danych.

W oknie portalu po lewej stronie znajduje si panel, gdzie mona zaznaczy interesujce warstwy lub obiekty, ktre po krtkim czasie zostan wywietlone na oknie mapy w formie ikonek (piktogramw) lub linii (w przypadku szlakw lub cieek turystycznych). Po najechaniu strzak na dowolny wywietlony na mapie obiekt pojawi si krtki opis obiektu, a w zalenoci od dostpnej informacji rwnie zdjcie. Jeeli portal dysponuje wiksz iloci informacji o danym obiekcie dostpne jest te automatyczne przekierowanie do opisw lub stron internetowych przy uyciu klawisza "control" z klawiatury i jednoczesnego kliknicia lewym przyciskiem myszy "ctrl + click".

W oknie portalu po prawej stronie pod przyciskiem "Opcje" mona dokadnie zmierzy odlego pomidzy obiektami mapy lub wyszuka interesujc dziak znajc jej numer.

Z serwisu mona te pobra map do odbiornika GPS i precyzyjnie znajdowa w terenie interesujce obiekty. Nie masz wasnego GPS-u? To nie problem, wraz z uchwytem umoliwiajcym zamocowanie go do roweru moesz go wypoyczy tutaj:

Orodek Informacyjny Narwiaskiego Parku Narodowego w apach
ul. Gen. W. Sikorskiego 18 (budynek Urzdu Stanu Cywilnego); tel. 85 7156303
czynny: poniedziaek, czwartek i pitek w godz. 7.30 - 15.30

Zapraszamy rwnie firmy i instytucje, ktre zainteresowane s zamieszczeniem informacji czy linkw do swoich stron. Jeeli nie posiadasz swoich stron internetowych, moliwe jest zamieszczenie krtkiej informacji, danych teleadresowych i zdjcia, ktre umoliwi uytkownikom portalu odnalezienie Twojej firmy.

Portal GIS Dolina Grnej Narwi jest stale uzupeniany o nowe informacje, aktualizowany i wzbogacany o nowe funkcje. Zapraszamy do przysyania materiaw informacyjnych i zdj o obiektach, ktre TWOIM zdaniem powinny si znale w naszym serwisie. TY te moesz wsptworzy jego jako i promowa nasz okolic w Polsce i na wiecie.

Tworzc portal dokadamy stara, aby by moliwie jak najbardziej aktualny i zawiera jak najwicej informacji. Niestety nie wszystkie urzdy gmin wykazay jakiekolwiek zainteresowanie przekazywaniem informacji o ciekawych miejscach na swoim terenie.

DROGI UYTKOWNIKU, jeeli znalaze bd lub uwaasz, e brakuje na mapie istotnej informacji z Twojego otoczenia, posiadasz zdjcia lub opisy ciekawych obiektw lub chcesz zamieci informacje o swojej firmie, wylij wiadomo na adres: ntos@narew.org

Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska bdzie stale poprawia jako i szybko dziaania serwisu, ale zasb dostpnej informacji zaley rwnie od CIEBIE. Razem budujmy jako.

yczymy przyjemnego korzystania z portalu www.gis.narew.org

Wprowadzanie krw rasy Polska Czerwona do Narwiaskiego Parku Narodowego

Dziki wsppracy Narwiaskiego Towarzystwa Ochrony rodowiska i Stacji Biologicznej Krickebecker Seen oraz Fundacj Euronatur z Nadrenii Westfalii, realizowany jest program wprowadzania krw rasy Polska Czerwona na teren Narwiaskiego Parku Narodowego. Nadrzdnym celem projektu jest zahamowanie i wtrnej sukcesji szuwaru trzcinowo - turzycowego na obszarach bagiennych i przywracanie obszarw otwartych.

Bydo polskie czerwone jest jedn z nielicznych autochtonicznych ras europejskiego byda czerwonego. Odznacza si ono waciwociami cechujcymi populacje autochtoniczne, takimi jak: dua odporno i zdrowotno, dugowieczno, bardzo dobra podno, lekkie porody, dua ywotno cielt i atwo ich odchowu, a take wysoka warto biologiczna mleka. Istotne znaczenie ma te doskonae przystosowanie tego byda do trudnych warunkw rodowiska, niewybredno w doborze pasz, zdolno do ograniczania wydajnoci umoliwiajca przetrwanie sezonowych niedoborw paszowych, jak te do szybkie regenerowanie utraconej kondycji. Wrd cech budowy naley wyrni silne nogi i twarde, mocne racice. Cechy te powoduj, e bydo tej rasy jest dobrze przystosowane do podgrskich i grskich warunkw bytowania i produkcji. Ponadto wyrnia si wanymi jakociowo cechami mleka: wysok zawartoci biaka, tuszczu i suchej masy, wysok wartoci biologiczn oraz du przydatnoci do celw serowarskich.

Wskutek zaprzestania rolniczego uytkowania podmokych k, zauwaalne jest zanikanie obszarw otwartych wskutek sukcesji rolinnoci, gwnie z gatunku trzciny pospolitej. Koniecznoci stao si wic opracowanie dziaa, ktre mog zahamowa i odwrci ten proces. Starania te maj na celu wzrost biornorodnoci przez przywracanie bd utrzymanie terenw otwartych, sprzyjajcych rozwojowi cennych gatunkw ptakw wodno-botnych oraz podniesieniu walorw krajobrazowych chronionego obszaru. Dziaania te w praktyce prowadzi si poprzez wykaszanie zarastajcych nieuytkw lub wprowadzanie zwierzt, ktre potrafi egzystowa w obszarach, ktre wymagaj od zasiedlajcych je gatunkw specyficznych przystosowa.

Plan Ochrony Narwiaskiego Parku Narodowego wyodrbnia obszary, na ktrych naley prowadzi prace pielgnacyjne polegajce na wykaszaniu i/lub prowadzeniu ekstensywnego wypasu.

Jednoczenie, z praktycznego punktu widzenia, naley raczej rozgraniczy obszary na czci, na ktrych bdzie prowadzony wypas oraz inne, ktre planuje si wykasza.

Jest to spowodowane tym, e koszenie jest ju praktycznie zwizane z uywaniem sprztu mechanicznego w postaci kosiarek cignikowych i rcznych, zatem jest uzalenione w ogromnej wikszoci przypadkw od moliwoci wjazdu sprztu koszcego na dany obszar. Koszenie mechaniczne na znacznych obszarach dotyczy obecnie terenw pooonych w okolicach miejscowoci Sura, std wprowadzanie tam krw jest nieco mniej istotne w porwnaniu do np. okolic Uhowa, Bokin, Topilca, Waniewa i Rzdzian. Koszenie rczne najprawdopodobniej dotyczy bdzie jedynie niewielkich obszarw pomimo stosunkowo wysokich unijnych dopat rolno-rodowiskowych. Ograniczenia powysze nie dotycz wypasu, bowiem bydo rasy Czerwona Polska nawet lepiej sprawdza si na kach poronitych turzycami i trawami niszej wartoci pokarmowej, w stosunku do k intensywnie uytkowanych. W tym przypadku rczne wykaszanie tych k wiza si bdzie raczej z przygotowaniem ich do wprowadzenia zwierzt, ktre pniej przez wypas utrzymaj te obszary w stanie otwartym.

Projekt zakada takie rozmieszczenie zwierzt, aby doprowadzi moliwie rozlege i oddalone od siebie obszary do tzw. otwartoci krajobrazowej.

Jak dotd, Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska wprowadzio na terenie Narwiaskiego Parku Narodowego nastpujce stada krw:

 • Waniewo - 7 szt.,
 • Wlka Waniewska - 12 szt.,
 • Uhowo - 2 szt.,

W nastpnych latach projekt zakada zagszczenia populacji krw i wprowadzenia ich na obszary, gdzie sukcesja zakrzacze i trzcinowisk jest najdalej posunita, a ktre s jednoczenie najcenniejszymi obszarami z punktu ochrony siedlisk ptakw wodno-botnych, ktrych populacja w ostatnich latach drastycznie zmalaa za spraw daleko posunitego zatrzcinowienia terenu.

Istotne jest prowadzenie wypasu rwnie w miejscach, w ktrych istnieje infrastruktura turystyczna z uwagi na utrzymanie walorw krajobrazowych tych obszarw.

Zasada realizacji projektu polega na nieodpatnym przekazaniu krw wyonionym przez NTO rolnikom, ktrzy od wiosny do jesieni zobowizuj si wypasa przekazane krowy na kach i nieuytkach w granicach Narwiaskiego Parku Narodowego i doprowadzi do reprodukcji zwierzt tak, aby w moliwie najkrtszym czasie wychowa drugie pokolenie krw pci eskiej.

Ocena oddziaywania wypasu krw na faun i flor obszarw podmokych (dokument w formacie pdf)

Projekt "Znane i nieznane - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - akcja informacyjna w szkoach"

Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska w okresie od 7 stycznia do 10 marca 2008 roku realizowa zadanie pt. "Znane i nieznane nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - akcja informacyjna w szkoach". Projekt by realizowany w dwch etapach przy wsppracy Domu Kultury w apach oraz Narwiaskiego Parku Narodowego. Gwnym celem projektu bya promocja walorw przyrodniczych i kulturowych naszego regionu, a w szczeglnoci ciekawostek lokalnych. Akcje informacyjne miay za zadanie zainteresowanie uczniw bogactwem historycznym i przyrodniczym najbliszej okolicy. Miay zachci ich do samodzielnego wyszukania miejsc, ktre warto wypromowa, zdobywajc przy tym jak najwicej wiadomoci.

Zaproszenie do udziau w projekcie skierowano do 32 szk podstawowych i gimnazjw pooonych na obszarze Partnerstwa N.A.R.E.W, czyli w gminach: Tykocin, Choroszcz, Turo Kocielna, Sura, apy, Sokoy i Kobylin Borzymy.

Gwnym elementem akcji informacyjnych bya waloryzacji cennych obiektw przyrodniczych i kulturowych na obszarze swojej gminy. Szczegln uwag naleao obj miejsca mao znanych takich jak: kapliczki, zabytkowe budynki, miejsca pamici, ruiny, uroczyska, stawy, oczka wodne, lasy i inne osobliwoci. Kada z druyn miaa za zadanie wykonanie prezentacji multimedialnej prezentujcej efekty swoich poszukiwa oraz przedstawienie swojej pracy podczas podsumowania.

Prace wykonali uczniowie z nastpujcych placwek:

 • Szkoa Podstawowa w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070 Choroszcz, tel. 085 7191400, fax. 085 7191847, e-mail: sp-choroszcz@wp.pl
 • Publiczne Gimnazjum w Doktorcach, 18-105 Sura, tel./fax. 085 6503029,
 • Szkoa Podstawowa w Rogowie, 16-070 Choroszcz, tel. 085 7171904, www.sp.rogowo.webpark.pl
 • Zesp Szk w Sokoach ul. Kocielna 5, 18-218 Sokoy; tel./fax. 086 4763489, 086 2741075; www.szkolasokoly.republika.pl
 • Szkoa Podstawowa w Surau, ul. Szkolna 1, 18-105 Sura tel. 0856503121, www.szkolasuraz.prv.pl
 • Gimnazjum w Turoni Kocielnej ul. Biaostocka 4a, 18-106 Turo Kocielna tel./fax. 085 6505214, www.gimtur.strefa.pl
 • Zesp Szk w Tykocinie ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin tel./fax. 085 7187070 www.zsip.tykocin.elomza.pl

Komisja w skadzie Ewa Stranc, dyrektor Domu Kultury w apach - przewodniczcy, Jzefa Bajda, dyrektor Biblioteki Publicznej w apach, Jerzy Baraczuk, Dariusz Gumowski i Marzenna Bielonko - Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska zakwalifikowao do udziau w prezentacjach 9 z dostarczonych 12 prac konkursowych, gdy zgodnie z regulaminem kada ze szk moga przedstawi tylko po jednej pracy w kadej kategorii (szkoa podstawowa i gimnazjum). Komisja dokonaa rwnie wstpnej oceny przygotowanych prezentacji. W ocenie prac zwracano uwag na wykonanie samej prezentacji tzn. pomys, poprawno merytoryczn, staranno i samodzielno wykonania. Zwracano ponadto szczegln uwag na zawarte tam ciekawostki np. wywiady z ciekawymi ludmi, legendy, podania itp.

Prezentacja zakwalifikowanych prac odbya si 15 lutego 2008 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w apach. Na imprez edukacyjn zgosiy si wszystkie placwki z wyjtkiem Gimnazjum w Turoni Kocielnej. Kada z druyn przygotowaa okoo 10 minutow prezentacj najciekawszych walorw swojej najbliszej okolicy. Kada z druyn przygotowaa inn form, niektre miay rwnie dodatkowe rekwizyty.

Jury brao pod uwag zarwno wykonanie jaki i prezentacj zagadnienia i za najciekawsze uznao nastpujce prace:

Kategoria szkoy podstawowe

 • I miejsce
  druyna ze Szkoy Podstawowej w Choroszczy w skadzie: Mateusz Bielawski, Pawe Sikorski; opiekun: Dorota Miastkowska
 • II miejsce
  druyna ze Szkoy Podstawowej w Surau w skadzie: Karol Szabowski, Maria Filipowicz, Melchior Paczusko, Mateusz Sianko, Paulina Litwiczuk; opiekun: Barbara Krasicka - Filipowicz
 • I wyrnienia:
  druyna ze Szkoy Podstawowej w Sokoach w skadzie: Przemysaw Brzozowski, Justyna Grabowska, Adam apiski, Mateusz Rkawek, Anna Zalewska; opiekun: Dorota Brzozowska, wsppraca Grayna Perkowska, Boena Wrblewska, Anna Rkawek
  druyna ze Szkoy Podstawowej w Rogowie w skadzie: Hubert Hodun, Mateusz Poliski, Marcin Ladziski, Rafa Rudnik; opiekun: Marta Kociakowska
 • II wyrnienia
  druyna ze Szkoy Podstawowej w Tykocinie w skadzie: Barbara Soklska, Sylwia Grabowska, Natalia Woniak, Marta Grabowska; opiekun: Teresa Kunicka

Kategoria gimnazjum

 • I miejsce
  druyna Gimnazjum w Sokoach w skadzie: Anna Jamiokowska, Ewelina Grabowska, Cezary Zalewski, opiekun: Jadwiga Sieniawska
 • II miejsce
  druyna Gimnazjum w Tykocinie w skadzie: Janusz Popawski, Szymon Popawski, Katarzyna Skobodziska, Anna Czabatorowicz; opiekun: Agnieszka Przedziecka

Wyrnienia:

 • druyna Publicznego Gimnazjum w Doktorcach w skadzie: Eliza Jaboska, Patrycja Sianko, Katarzyna Dzierzgowska, Ewelina Sianko; opiekun: Ewa Nierodzik
 • druyna Gimnazjum w Turoni Kocielnej w skadzie: Jakub Surwka, Daniel Korzeniecki; opiekun: Boena Zdanowicz

Podczas edukacyjnego spotkania podsumowujcego projekt oprcz prezentacji przygotowanych przez poszczeglne druyny odbya si rwnie akcja informacyjna na temat dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego regionu oraz projekcja filmu Narwiaski Park Narodowy. Przygotowano rwnie poczstunek.

Ogem w projekcie uczestniczyo 54 osoby. Dla uczestnikw opracowano i przygotowano materiay informacyjno - promocyjne. Zarwno uczestnicy jak i wszystkie placwki otrzymay dyplomy i certyfikaty.

Zgromadzony podczas realizacji projektu materia suy jako materia do folderu pod tytuem "Znane i nieznane - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe", ktry wydanow ramach II etapu projektu. Wydawnictwo to doskonaa promocja regionu objtego Partnerstwem N.A.R.E.W., ktre bdzie wykorzystywane zarwno przez szkoy biorce udzia w projekcie jak i samorzdy lokalne.

Renaturyzacja i ochrona siedlisk bagiennych w poudniowej czci Narwiaskiego Parku Narodowego

Zaprzestanie uytkowania k w dolinie Narwi, ktre miao miejsce na przeomie lat siedemdziesitych i osiemdziesitych spowodowao bardzo wyrane i niekorzystne zmiany w rolinnoci i ugrupowaniach awifauny. W Parku dotyczy to przede wszystkim rozprzestrzeniania si zwartych obszarw trzcinowisk i na mniejsz skal zaroli wierzbowych, ktre wypieraj wystpujce tu niegdy szuwary turzycowe. Zjawisko to naley traktowa jako niekorzystne z wielu powodw m. in.:

 • przyrodniczych - zmniejszanie si biornorodnoci flory i fauny,
 • estetycznych - powstawanie monokultury trzcinowisk w miejsce mozaiki biotopw
 • historycznych - zanik dawnego krajobrazu kulturowego (rolniczego).

W zwizku z tym, jednym z kluczowych zada ochronnych na obszarach torfowiskowych jest zapobieganie wtrnej sukcesji rolinnej m.in. poprzez ich ekstensywne koszenie bd wypas, czsto poczone z dziaaniami technicznymi majcymi na celu przywrcenie dawnych stosunkw wodnych.

Wyej wymienione powody skoniy Towarzystwo do ubiegania si o dotacj z Fundacji EkoFundusz celem realizacji projektu polegajcego na ratowaniu siedlisk bagiennych Parku. Okrelilimy priorytety zada:

 • zahamowanie negatywnych przeksztace siedlisk i gleb w poudniowej czci Narwiaskiego Parku Narodowego poprzez odtworzenie zanikajcej sieci hydrograficznej Narwi na odcinku Uhowo - upianka Stara, a tym samym powikszenie obszarw objtych wiosennym zalewem rzecznym ,
 • zahamowanie ekspansji zakrzacze poprzez zwikszenie czasu trwania i gbokoci zalewu powierzchniowego,
 • przywrcenie uytkowania mokrade w dolinie Narwi na obszarze NPN,
 • zwikszenie powierzchni siedlisk bagiennych bdcych miejscem rozrodu i erowania ptakw wodno-botnych,
 • tworzenie zwartych kompleksw gruntw bdcych wasnoci Skarbu Pastwa w zarzdzie Narwiaskiego PN poprzez wykup gruntw prywatnych.

Wniosek o udzielenie dotacji zosta pozytywnie rozpatrzony przez Fundacj EkoFundusz i projekt oficjalnie rozpocz si 01 lutego 2007 roku i zakoczy si 31 kwietnia 2008 roku. Dziki dofinansowaniu zada w projekcie przewidziany jest: - wykup 90 ha gruntw na rzecz Narwiaskiego PN; - udronienie okoo 3000 m odng i starorzeczy Narwi i skierowanie wody w najbardziej zagroone przesuszeniem fragmenty torfowisk. - zakupienie linii produkujcej brykiet z biomasy.

W 2007 roku wykupiono od prywatnych wacicieli 50 ha gruntw, co znacznie poprawio struktur wasnoci na danym terenie na korzy Skarbu Pastwa. Najwaniejszym zrealizowanym zadaniem by zakup i uruchomienie linii przetwarzajcej biomas (trzcina i turzyca bez zastosowania w gospodarstwie rolnym) w brykiet przeznaczony na cele opaowe w gospodarstwach i domach jednorodzinnych oraz ciepowniach komunalnych. Wpynie to na zmniejszenie emisji zwizanej ze spalaniem wgla kamiennego, ktry jest dominujcym paliwem na tym obszarze. Najczciej spotykane w okolicy koty c.o. na paliwo stae nie bd wymagay adnych przerbek w zwizku z przejciem na opa typu brykiet. W zwizku ze staym wzrostem cen paliw zauwaa si rosnce zainteresowanie biomas z terenu NPN. Na tej podstawie naley sdzi, e odnawialna rolinno Parku bdzie alternatyw dla drogich paliw.

Pomysem innowacyjnym w tym projekcie jest stworzenie nowego schematu organizacyjnego i ekonomicznego uytkowania torfowisk i postpowania z pozyskan biomas. rodki finansowe, ktre wspieraj projekt maj charakter jednorazowej dotacji, ktra zainicjuje proces wykaszania torfowisk i pozyskiwania biomasy tak, aby projekt w kolejnych latach mg si sam finansowa.

Akcje informacyjne na temat zrwnowaonego rozwoju w szkoach Partnerstwa N.A.R.E.W wraz z promocj ZSROW.

Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska w ramach Partnerstwa LGD N.A.R.E.W. w 2007 roku realizowao zadanie "Akcje informacyjne na temat zrwnowaonego rozwoju w szkoach Partnerstwa wraz z promocj ZSROW".

Projekt mia na celu:

 • Zapoznanie z walorami przyrodniczymi Narwiaskiego PN i otuliny
 • Ukazanie potrzeby pogodzenia ochrony przyrody i rozwoju gospodarczego spoecznoci lokalnej
 • Zapoznanie ze sposobem gospodarowania na obszarach chronionych
 • Przedstawienie koncepcji zrwnowaonego rozwoju
 • Propagowanie dziaa, ktre nie bd szkodziy unikatowym walorom przyrodniczym

Koordynatorem projektu ze strony NTO bya Marzenna Bielonko.

Do udziau w programie zgosiy si nastpujce placwki:

 • Zesp Szk w Radulach
 • Publiczne Gimnazjum w Choroszczy
 • Gimnazjum w Turoni Kocielnej
 • Zesp Szk w apach
 • Zesp Szk w Sokoach
 • Zesp Szk w Kobylinie Borzymach

Zadania zaoone przy realizacji projektu realizowano w 3 etapach.

Etap I - Dwudniowe seminarium dla koordynatorw lokalnych 21 - 22 maja 2007

Spotkanie miao na celu zapoznanie z walorami przyrodniczymi Doliny Narwi poprzez czynny udzia w zajciach terenowych, zapoznanie z funkcjonujcymi w okolicy gospodarstwami realizujcymi ide rozwoju zrwnowaonego, zapoznanie uczestnikw z ekologicznym gospodarowaniem - stosowanie segregacji odpadw, biologiczne oczyszczalnie ciekw. Seminarium odbyo si w pensjonacie Baza Turystyki Bagiennej w Waniewie. Wzio w nim udzia 23 uczniw aktywnych i zainteresowanych problematyk oraz 6 nauczycieli biologii z placwek, ktre zadeklaroway swj udzia. Uczestnicy mieli zapewnione bezpatne zakwaterowanie, caodzienne wyywienie, transport, otrzymali materiay promocyjne i informacyjne.

W czasie seminarium realizowano nastpujce zagadnienia:

Dzie pierwszy - prezentacje multimedialne i zajcia terenowe "Przyblienie problematyki programu Lider +, zapoznanie uczestnikw ze strategi i promocj ZSROW" - osoba prowadzca Marta Maecka - Dobrogowska.

"Fauna bezkrgowcw" - osoba prowadzce dr Janusz Kupryjanowicz pracownik Instytut Biologii Uniwersytetu w Biaymstoku.

"Rozpoznawanie gatunkw rolin" - osoba prowadzce dr hab. Emilia Brzosko prof. UwB. "Ekologia wd pyncych" - osoby prowadzce dr Piotr Zieliski, dr in. Magdalena Grabowska. Wycieczka do siedziby Dyrekcji Narwiaskiego Parku Narodowego w Kurowie, w programie ktrej znalaz si spyw tradycyjnymi odziami "pychwkami" Dzie drugi sesja wyjazdowa Gospodarstwo Ekoturystyczne "Niezapominajka" w Jekach Kwatera agroturystyczna "Chata za wsi" w Wlce Waniewskiej Stawy Rybackie w Topilcu Serowarnia w Kociukach "Vita-smak" gospodarstwo Pastwa Anny i Krzysztofa Zagrskich zajmujce si kwaszeniem ogrkw i kapusty.

Uczestnicy seminarium podjli si przeprowadzenia akcji informacyjnych w swoich szkoach. Koordynatorami tych dziaa zostali:

 • Ewa Kaczorowska - Zesp Szkl w Radulach
 • Boenna Zdanowicz - Publiczne Gimnazjum w Choroszczy, Szkoa Podstawowa w Barszczewie
 • Anna apiska - Zesp Szk w apach
 • Grayna Falkowska - Zesp Szk w Sokoach
 • Jadwiga Kociuczyk - Zesp Szk w Kobylinie Borzymach
 • Boenna Wiesawa Zdanowicz - Gimnazjum w Turoni Kocielnej

Etap II - akcje informacyjne w szkoach partnerstwa przeprowadzone przez koordynatorw gwnych projektu oraz koordynatorw lokalnych.

Zajcia odbyway si w dniach 23 maja - 8 czerwca we wszystkich placwkach, ktre zgosiy si do udziau w projekcie - klasy I, II, III, rada pedagogiczna, klasy licealne oraz dodatkowo klasach starszych (V, VI) w Szkole Podstawowej w Barszczewie, Szkole Podstawowej w Rogowie, Szkole Podstawowej w Toczach, Szkole Podstawowej w Surau, Gimnazjum nr 1 w apach. Dziki temu akcj informacyjn zostaa objta przynajmniej jedna placwka z kadej gminy Partnerstwa N.A.R.E.W

cznie w spotkaniach w szkoach uczestniczyo 588 osb

Etap III - spotkanie podsumowujce projekt W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy gwni, lokalni oraz wybrani uczniowie. Przedstawiono efekty akcji informacyjnej, relacje z przeprowadzonych spotka, wymieniono si uwagami na przyszo i spostrzeeniami. Szkoy, ktre przeprowadziy zwiad rodowiskowy pokazujcy dziaalno mieszkacw ich najbliszych okolic w myl idei zrwnowaonego rozwoju lub propozycje dziaa, ktre mogyby by tam realizowane w oparciu o ten rozwj z wykorzystaniem lokalnych walorw rodowiska zostay wyrnione nagrodami ksikowymi.

"Projekt Modelowy Narew"

"Projekt Modelowy Narew" przewiduje udzielanie pomocy finansowej organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom, a zwaszcza osobom fizycznym, zainteresowanym rozwijaniem dziaalnoci gospodarczej zwizanej przede wszystkim z szeroko pojt ochron rodowiska, turystyk i rolnictwem ekologicznym w gminach: Sura, apy, Turo Kocielna, Choroszcz, Tykocin, Sokoy i Kobylin Borzymy. Dotychczas wsparcie finansowe w formie dotacji lub cakowicie nie oprocentowanych kredytw otrzymao ponad 80 projektw z rnych dziedzin.

"Projekt Modelowy Narew" jest wynikiem umowy kooperacyjnej o wspieraniu rozwoju gospodarczego i spoecznego sprzyjajcego rodowisku i rnorodnoci biologicznej w Narwiaskim Parku Narodowym i jego strefie ochronnej. Umowa ta zostaa zawarta na lata 2003-2007 pomidzy: Narwiaskim Towarzystwem Ochrony rodowiska, Fundacj Europejskiego Dziedzictwa Przyrody EURONATUR oraz Stacj Biologiczna Krickenbecker Seen e.V. Na mocy umowy dotychczasowy program "Zielone Puca Polski - Narew" doczeka si kontynuacji pod now, wyej wspomnian nazw i bdzie teraz obsugiwany przez Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska w Uhowie. Zachcamy do skorzystania z pomocy finansowej i rozwijania bd inicjowania wasnej dziaalnoci gospodarczej.

Program: Lokale Agenda 21 Narew

Trzyletni projekt, realizowany od wrzenia 2002 roku we wsppracy z niemieck fundacj EURONATUR. Ma na celu wypracowanie koncepcji rozwoju trzech gwnych dziedzin: rolnictwa, alternatywnych rde energii i gospodarki odpadami. Opiera si na pomyle aktywizacji gospodarczej lokalnych, gwnie wiejskich obszarw i rozwoju drobnej przedsibiorczoci na terenie gmin Grnej Narwi, a w szczeglnoci najbliszego otoczenia Narwiaskiego Parku Narodowego.

W sferze rolnictwa zakada zbadanie moliwoci prawnych i ekonomicznych powstawania i rozwoju drobnych ubojni, masarni, serowarni, przetwrni i innych zakadw, mogcych wytwarza produkt regionalny odpowiadajcy normom jakociowym. Ma na celu rwnie pomoc w zakadaniu i rozwijaniu dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich oraz przeciwdziaanie migracji ludnoci wiejskiej do miast.

Dziedzina alternatywnych rde energii jest ukierunkowana na oszacowanie moliwoci, gwnie ekonomicznych, wykorzystania biomasy pochodzcej z trzciny, zrbkw, trocin i innych odpadw pochodzenia naturalnego do produkcji energii cieplnej. Umoliwi to, zgodnie z podpisan przez Polsk Konwencj z Kyoto, zwikszenie udziau procentowego biomasy jako surowca w oglnej produkcji energii. Ta paszczyzna projektu ma rwnie wymiar ochronno-krajobrazowy, zapobiegnie bowiem trzcinowieniu i zarastaniu najcenniejszych obszarw Narwiaskiego Parku Narodowego.

Obszar gospodarki odpadami zmierza w kierunku okrelenia moliwoci wykorzystania odpadw jako rda energii i surowcw wtrnych. Ma na celu zmniejszenia iloci odpadw skadowanych na wysypiskach na korzy innych sposobw ich przetwarzania i zmniejszenia negatywnych skutkw oddziaywania na rodowisko. W oparciu o analiz prawno-ekonomiczn badana jest moliwo wprowadzenia selektywnej zbirki odpadw oraz obrotu surowcami wtrnymi.

Program: Pychwka (nagrodzony w konkursie UNDP "Bieda i rodowisko - wzajemne powizania" dofinansowaniem w kwocie 5000 z)

Program realizowany we wsppracy Narwiaskiego Towarzystwa Ochrony rodowiska w Uhowie z:
- Wiejskim Domem Kultury w Uhowie / Galeri Narwiask
- Domem Kultury w apach
- Narwiaskim Parkiem Narodowym
- Urzdami Gmin z terenu otuliny NPN
- Polskim Zwizkiem Wdkarskim, Oddzia apy
Program ma na celu promocj wrd mieszkacw regionu NPN dziaalnoci turystycznej polegajcej na usugach przewoniczych tradycyjn odzi, tzw. pychwk, promocj rekreacyjnego pywania po Narwi i ochrona rodowiska naturalnego. W perspektywie przewiduje stworzenie organizacji (towarzystwa) zrzeszajcego narwiaskich przewonikw oraz stworzenie z "pychwki" charakterystycznego, oryginalnego symbolu turystyki na terenie NPN, uywanego np. w pamitkarstwie. Spodziewanymi efektami projektu s:

 • zmniejszenie skali ubstwa w regionie - dodatkowe dochody mieszkacw
 • wzrost atrakcyjnoci turystycznej regionu
 • zmniejszenie skali kusownictwa i wypalania traw - poprzez zwikszony ruch turystyczny

Osobami, ktrych bezporednio dotyczy program "Pychwka", s mieszkacy wsi pooonych na terenie otuliny Narwiaskiego Parku Narodowego, waciciele odzi pychowych, osoby dorose oraz modzie.

Program: Towards Sustainable Futures for the Upper Narew Valley (W kierunku zrwnowaonej przyszoci Doliny Grnej Narwi).

Dwuletni projekt, finansowany przez The Sendzimir Foundation. Realizowany w Dolinie Grnej Narwi, a zwaszcza Narwiaskiego Parku Narodowego we wsppracy z dwunastoma instytucjami i firmami. Do gwnych zaoe projektu nale:

 • rozpoznanie podstaw teoretycznych, przeoe i modeli ilustrujcych zoono powiza pomidzy ludmi i rodowiskiem. Z powodu szczeglnej roli rzeki w regionie i charakteru zalenoci wystpujcych w rodowisku wodnym, gwny nacisk kadzie si na zbadanie wpywu czynnikw hydrologicznych na inne zmienne w modelowaniu tych zjawisk. Dziki modelowaniu moliwe bdzie pynne przewidywanie reakcji hydrologicznych na rnorakie czynniki, takie jak skrajne warunki atmosferyczne, katastrofy etc.
 • podsunicie gotowych wypracowanych pomysw do praktycznego wprowadzenia. Szczeglnie znalezienie drg pokonania problemw hydrologicznych, spoecznych i ekonomicznych, a take naturalnych, wystpujcych z przyczyn antropogenicznych. Realizacja w formie organizowania spotka i warsztatw specjalistycznych
 • pomoc w tworzeniu i popieranie wsppracy midzydyscyplinarnej pomidzy jednostkami i grupami przejawiajcymi aktywno w regionie,
 • rozwijanie i udoskonalanie najistotniejszych teorii i wiadomoci o gospodarce ekologicznej