Czwartek | 18.8.2022

Pożądek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npnNasze projektywycieczki pychowkamiNPNBiesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczości minimalnej 800x600

STATUT
NARWIAŃSKIEGO TOWARZYSTWA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział 1 - przepisy ogólne

§ 1

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska, zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem osób zrzeszonych w celu prowadzenia działalności dla dobra i ochrony przyrody, propagowania odpowiedzialnych wzorców życia oraz edukacji służącej zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego i kulturowego.

§ 3

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Towarzystwo może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Uhowo.

§ 4

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 6

Dochód z działalności Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

1. Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
2. Towarzystwo może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
3. Towarzystwo może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne partnerstwa i porozumienia o współdziałaniu.

§ 8

Towarzystwo ma prawo używać oznak i pieczęci określonych na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.

Rozdział II - cele i środki ich realizacji

§ 9

Celami Towarzystwa są:

1. przywracanie do właściwego stanu zasobów i składników przyrody, warunkującego utrzymanie naturalnych procesów ekologicznych,
2. inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
3. zachowanie i przywracanie stabilności ekosystemów,
4. kształtowanie świadomości korzystania z zasobów środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
5. praca samokształceniowa rozwijająca świadomość złożoności i wzajemnych zależności naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie oraz zagrożeń związanych z zakłócaniem poszczególnych elementów tych procesów,
6. proekologiczna działalność kulturalno – edukacyjna,
7. wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
8. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i informacyjnej na rzecz środowiska lokalnego i ponadlokalnego,
9. wspieranie działań na rzecz rozwoju agroturystyki i ekologii,
10. wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
11. promowanie działań samopomocowych,
12. tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów w tym współdziałanie z zagranicznymi organizacjami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych,
13. promocja i organizacja wolontariatu,
14. działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich stymulujących rozwój zrównoważony,
15. wspieranie działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego regionu.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. inicjowanie, organizację i prowadzenie badań oraz działalności projektowej w zakresie ochrony środowiska,
2. bezpośrednie działanie na rzecz ochrony zasobów przyrody,
3. nawiązywanie współpracy i podpisywanie umów oraz porozumień o podejmowaniu wspólnych działań z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, fundacjami, osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami,
4. propagowanie wartości środowiska naturalnego przez wykłady, spotkania, organizowanie konkursów i pokazów służących rozwijaniu świadomości ekologicznej i promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
5. promocję podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska,
6. prowadzenie działalności wydawniczej,
7. prowadzenie działalności gospodarczej,
8. wyrównywanie dysproporcji społecznych,
9. organizowanie szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji i zjazdów dla osób i organizacji zainteresowanych szeroko pojętą problematyką działania społecznego,
10. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz samorządami,
11. współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
12. rzecznictwo interesów osób indywidualnych i grup ludzi przez reprezentowanie ich przed organami państwowymi,
13. włączanie się w proces legislacyjny dla kształtowania prawa sprzyjającego autentycznej aktywności społecznej,
14. promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w środkach społecznego przekazu, prasie, radiu, telewizji oraz internecie,
15. działalność charytatywną.

Rozdział III - członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski jak i cudzoziemiec, nie pozbawiony praw publicznych, pod warunkiem akceptacji statutu Towarzystwa,
2. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa zobowiązana jest znaleźć wśród dotychczasowych członków zwyczajnych dwie osoby wprowadzające. Po wypełnieniu obowiązków, kandydat przyjmowany jest na członka zwyczajnego w wyniku decyzji Zarządu,
3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, zwanego dalej Zarządem, w głosowaniu jawnym większością głosów,
4. Decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia nowego członka jest ostateczna.

§ 13

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, która zadeklarowała pomoc w realizacji celów Towarzystwa, na podstawie decyzji Zarządu.

§ 14

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która swoją postawą i działalnością wniosła istotny wkład w ochronę przyrody. Miano członka honorowego nadawane jest przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 15

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

1. biernego i czynnego prawa wyborczego władz Towarzystwa,
2. korzystania z majątku, dorobku i innych form działalności Towarzystwa,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach Towarzystwa.

§ 16

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

1. udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów oraz zaangażowania w pozyskiwaniu środków na bieżącą działalność,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składek,

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo udziału – z głosem doradczym, w statutowych władzach Towarzystwa,

§ 18

Utrata członkostwa w Towarzystwie może nastąpić wskutek:

1. rezygnacji w formie pisemnej zgłoszonej do Zarządu,
2. nie opłacania składek członkowskich przez okres kolejnych 3 miesięcy,
3. rażącego naruszenia statutu i uchwał władz Towarzystwa,
4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
5. śmierci członka Towarzystwa.

§ 19

Uchwałę o utracie członkostwa podejmuje Zarząd po uprzednim poinformowaniu zainteresowanego o zamiarze podjęcia takiej decyzji.

§ 20

Od uchwały Zarządu o utracie członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV - władze Towarzystwa

§ 21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
2. Organami władzy Towarzystwa są:
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna.
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata,
5. Członkowie Towarzystwa mogą pełnić funkcję tylko w jednym organie władzy Towarzystwa.

§ 22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest raz w roku przez Zarząd, nie później niż do 31 maja każdego roku,
2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków,
3. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.

§ 24

Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, w drugim terminie bez ograniczeń.

§ 25

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, wyłączając głosy wstrzymujące się.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania Towarzystwa,
6. podejmowanie uchwał o maksymalnej wysokości zaciąganych przez Zarząd zobowiązań majątkowych, zbywania i nabywania majątku,
7. podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
9. uchwalanie upoważnienia dla Zarządu do ustalenia lub zmiany wysokości składek członkowskich,
10. nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa.

§ 27

1. Zarząd w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz, a za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków,
2. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa – skarbnika i sekretarza.

§ 28

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji, Zarząd może uzupełnić skład, jednak nie więcej niż o dwie osoby w czasie trwania kadencji.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Mogą brać w nim udział z głosem doradczym członkowie Towarzystwa,
2. Pracę Zarządu Towarzystwa organizuje Prezes, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 30

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności wszystkich jego członków.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o statut i uchwały Walnego Zebrania Członków,
2. wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie sprawozdania ze swojej działalności,
4. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków do Towarzystwa lub o utracie członkostwa,
5. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów (za wystarczającą reprezentację uważa się dwie dowolne osoby spośród członków Zarządu),
6. sporządzanie rocznych planów pracy i finansowych,
7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków,
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę,

§ 33

Do zadań Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, w tym dochodów i wydatków – pod względem celowości i prawidłowości,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. składanie wniosku na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie corocznego absolutorium Zarządowi,
5. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V - majątek Towarzystwa

§ 34

Majątek Towarzystwa może pochodzić z:

1. składek członkowskich,
2. darowizn, spadków i zapisów na rzecz Towarzystwa oraz ofiarności publicznej,
3. dotacji i subwencji,
4. dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku Towarzystwa,

§ 35

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd,
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

Rozdział VI - postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W tym przypadku § 24 nie stosuje się.

§ 37

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga 2/3 głosów na Walnym Zebraniu Członków przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W tym przypadku § 24 nie stosuje się.

§ 38

W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele dotyczące ochrony przyrody. Majątek ten nie może być podzielony pomiędzy członków Towarzystwa.

§ 39

Do spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)