Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

STATUT
NARWIASKIEGO TOWARZYSTWA
OCHRONY RODOWISKA

Rozdzia 1 - przepisy oglne

1

Narwiaskie Towarzystwo Ochrony rodowiska, zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorzdnym, trwaym stowarzyszeniem, posiadajcym osobowo prawn.

2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem osb zrzeszonych w celu prowadzenia dziaalnoci dla dobra i ochrony przyrody, propagowania odpowiedzialnych wzorcw ycia oraz edukacji sucej zachowaniu wysokiej jakoci rodowiska naturalnego i kulturowego.

3

1. Terenem dziaania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Towarzystwo moe take prowadzi swoj dziaalno poza granicamiRzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzib Towarzystwa jest miejscowo Uhowo.

4

Towarzystwo dziaa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z pn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5

Towarzystwo opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw, moe zatrudnia pracownikw do prowadzenia swoich spraw.

6

Dochd z dziaalnoci Towarzystwa suy realizacji celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkw.

7

1. Towarzystwo moe nalee do krajowych i midzynarodowych organizacji o podobnych celach dziaania.
2. Towarzystwo moe przystpowa do spek lub spdzielniw celu pozyskiwania rodkw na realizacj zada statutowych.
3. Towarzystwo moe czy si z innymiorganizacjamiw ramach zwizku stowarzysze oraz zawiera rnorodne partnerstwa i porozumienia o wspdziaaniu.

8

Towarzystwo ma prawo uywa oznak i pieczci okrelonych na podstawie odrbnych przepisw szczegowych.

Rozdzia II - cele i rodki ich realizacji

9

Celami Towarzystwa s:

1. przywracanie do waciwego stanu zasobw i skadnikw przyrody, warunkujcego utrzymanie naturalnych procesw ekologicznych,
2. inspirowanie dziaa na rzecz ochrony rodowiska,
3. zachowanie i przywracanie stabilnoci ekosystemw,
4. ksztatowanie wiadomoci korzystania z zasobw rodowiska naturalnego zgodnie z zasad zrwnowaonego rozwoju,
5. praca samoksztaceniowa rozwijajca wiadomo zoonoci i wzajemnych zalenoci naturalnych procesw zachodzcych w przyrodzie oraz zagroe zwizanych z zakcaniem poszczeglnych elementw tych procesw,
6. proekologiczna dziaalno kulturalno edukacyjna,
7. wspieranie inicjatyw lokalnych iponadlokalnych,
8. prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalno-owiatowej i informacyjnej na rzecz rodowiska lokalnego i ponadlokalnego,
9. wspieranie dziaa na rzecz rozwoju agroturystyki i ekologii,
10. wspieranie inicjatyw na rzecz budowy spoeczestwa obywatelskiego,
11. promowanie dziaa samopomocowych,
12. tworzenie warunkw wsppracy rnych podmiotw w tym wspdziaanie z zagranicznymi organizacjami spoecznymi, samorzdowymi i gospodarczymi w celu realizacji zada statutowych,
13. promocja i organizacja wolontariatu,
14. dziaania na rzecz rozwoju zasobw ludzkich stymulujcych rozwj zrwnowaony,
15. wspieranie dziaa zmierzajcych do ochrony dziedzictwa kulturowego i rodowiska przyrodniczego regionu.

10

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczeglnoci przez:

1. inicjowanie, organizacj i prowadzenie bada oraz dziaalnoci projektowej w zakresie ochrony rodowiska,
2. bezporednie dziaanie na rzecz ochrony zasobw przyrody,
3. nawizywanie wsppracy i podpisywanie umw oraz porozumie o podejmowaniu wsplnych dziaa z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, fundacjami, osobami fizycznymi i przedsibiorstwami,
4. propagowanie wartoci rodowiska naturalnego przez wykady, spotkania, organizowanie konkursw i pokazw sucych rozwijaniu wiadomoci ekologicznej i promowaniu zasad zrwnowaonego rozwoju,
5. promocj podmiotw dziaajcych na rzecz ochrony rodowiska,
6. prowadzenie dziaalnoci wydawniczej,
7. prowadzenie dziaalnoci gospodarczej,
8. wyrwnywanie dysproporcji spoecznych,
9. organizowanie szkole, kursw, sympozjw, konferencjiizjazdw dla osb iorganizacjizainteresowanych szeroko pojt problematyk dziaania spoecznego,
10. nawizywanie wsppracy z innymiorganizacjamispoecznymi, zwizkamizawodowymi, kocioamiiinnymizwizkamiwyznaniowymioraz samorzdami,
11. wspdziaanie ze strukturamipastwa w realizacjizada socjalnych, kulturalnych, owiatowych irehabilitacyjnych na rzecz jednostek irodzin,
12. rzecznictwo interesw osb indywidualnych igrup ludziprzez reprezentowanie ich przed organamipastwowymi,
13. wczanie si w proces legislacyjny dla ksztatowania prawa sprzyjajcego autentycznej aktywnocispoecznej,
14. promowanie inicjatyw lokalnych iponadlokalnych w rodkach spoecznego przekazu, prasie, radiu, telewizjioraz internecie,
15. dziaalno charytatywn.

Rozdzia III - czonkowie Towarzystwa, ich prawa i obowizki

11

Czonkowie Towarzystwa dziel si na:

1. czonkw zwyczajnych,
2. czonkw wspierajcych,
3. czonkw honorowych.

12

1. Czonkiem zwyczajnym Towarzystwa moe by penoletnia osoba fizyczna obywatel polski jak i cudzoziemiec, nie pozbawiony praw publicznych, pod warunkiem akceptacji statutu Towarzystwa,
2. Osoba pragnca zosta czonkiem zwyczajnym Towarzystwa zobowizana jest znale wrd dotychczasowych czonkw zwyczajnych dwie osoby wprowadzajce. Po wypenieniu obowizkw, kandydat przyjmowany jest na czonka zwyczajnego w wyniku decyzji Zarzdu,
3. Czonkiem zwyczajnym Towarzystwa zostaje si po zoeniu pisemnej deklaracji i opaceniu skadki czonkowskiej, na podstawie uchway Zarzdu Towarzystwa, zwanego dalej Zarzdem, w gosowaniu jawnym wikszoci gosw,
4. Decyzja Zarzdu w sprawie przyjcia nowego czonka jest ostateczna.

13

Czonkiem wspierajcym moe zosta osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna, ktra zadeklarowaa pomoc w realizacji celw Towarzystwa, na podstawie decyzji Zarzdu.

14

Czonkiem honorowym moe zosta osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, ktra swoj postaw i dziaalnoci wniosa istotny wkad w ochron przyrody. Miano czonka honorowego nadawane jest przez Walne Zebranie Czonkw, na wniosek Zarzdu lub co najmniej trzech czonkw zwyczajnych Towarzystwa.

15

Czonek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

1. biernego i czynnego prawa wyborczego wadz Towarzystwa,
2. korzystania z majtku, dorobku i innych form dziaalnoci Towarzystwa,
3. zgaszania wnioskw dotyczcych dziaalnoci Towarzystwa,
4. udziau w zebraniach, wykadach i imprezach Towarzystwa.

16

Czonek zwyczajny Towarzystwa ma obowizek:

1. udziau w dziaalnoci Towarzystwa i realizacji jego celw oraz zaangaowania w pozyskiwaniu rodkw na biec dziaalno,
2. przestrzegania statutu, regulaminw i uchwa wadz Towarzystwa,
3. regularnego opacania skadek,

17

Czonkowie wspierajcy i honorowi maj prawo udziau z gosem doradczym, w statutowych wadzach Towarzystwa,

18

Utrata czonkostwa w Towarzystwie moe nastpi wskutek:

1. rezygnacji w formie pisemnej zgoszonej do Zarzdu,
2. nie opacania skadek czonkowskich przez okres kolejnych 3 miesicy,
3. racego naruszenia statutu i uchwa wadz Towarzystwa,
4. utraty osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego,
5. mierci czonka Towarzystwa.

19

Uchwa o utracie czonkostwa podejmuje Zarzd po uprzednim poinformowaniu zainteresowanego o zamiarze podjcia takiej decyzji.

20

Od uchway Zarzdu o utracie czonkostwa zainteresowanemu przysuguje prawo odwoania do Walnego Zebrania Czonkw w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomoci. Odwoanie jest rozpatrywane na najbliszym posiedzeniu Walnego Zebrania Czonkw, ktrego uchwaa jest ostateczna.

Rozdzia IV - wadze Towarzystwa

21

1. Najwysz wadz Towarzystwa jest Walne Zebranie Czonkw Towarzystwa,
2. Organami wadzy Towarzystwa s:
a. Zarzd,
b. Komisja Rewizyjna.
4. Kadencja Zarzdu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata,
5. Czonkowie Towarzystwa mog peni funkcj tylko w jednym organie wadzy Towarzystwa.

22

Walne Zebranie Czonkw moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.

23

1. Walne Zebranie Czonkw zwyczajne zwoywane jest raz w roku przez Zarzd, nie pniej ni do 31 maja kadego roku,
2. Walne Zebranie Czonkw nadzwyczajne moe by zwoane w kadym czasie z inicjatywy Zarzdu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej 1/3 czonkw,
3. Termin i miejsce Walnego Zebrania Czonkw ustala Zarzd i podaje do wiadomoci czonkw, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.

24

Walne Zebranie Czonkw jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecnoci co najmniej poowy oglnej liczby czonkw zwyczajnych, w drugim terminie bez ogranicze.

25

Uchway Walnego Zebrania Czonkw zapadaj wikszoci gosw, wyczajc gosy wstrzymujce si.

26

Do kompetencji Walnego Zebrania Czonkw nale:

1. wybr czonkw Zarzdu i Komisji Rewizyjnej,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu,
4. udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwa o zadaniach i programie dziaania Towarzystwa,
6. podejmowanie uchwa o maksymalnej wysokoci zaciganych przez Zarzd zobowiza majtkowych, zbywania i nabywania majtku,
7. podejmowanie uchwa na wniosek Zarzdu i Komisji Rewizyjnej,
8. podejmowanie uchwa o rozwizaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majtku,
9. uchwalanie upowanienia dla Zarzdu do ustalenia lub zmiany wysokoci skadek czonkowskich,
10. nadawanie czonkostwa honorowego Towarzystwa.

27

1. Zarzd w okresie pomidzy Walnymi Zebraniami Czonkw, kieruje caoksztatem dziaalnoci Towarzystwa, reprezentuje je na zewntrz, a za swoj prac odpowiada przed Walnym Zebraniem Czonkw,
2. Zarzd Towarzystwa skada si z 3 osb, w tym prezesa, wiceprezesa skarbnika i sekretarza.

28

Zarzd konstytuuje si na pierwszym posiedzeniu. Jeli kto z czonkw Zarzdu ustpi w czasie trwania kadencji, Zarzd moe uzupeni skad, jednak nie wicej ni o dwie osoby w czasie trwania kadencji.

29

1. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeby, jednak nie rzadziej ni raz na p roku. Mog bra w nim udzia z gosem doradczym czonkowie Towarzystwa,
2. Prac Zarzdu Towarzystwa organizuje Prezes, ktry przewodniczy posiedzeniom Zarzdu.

30

Uchway Zarzdu zapadaj wikszoci gosw w obecnoci wszystkich jego czonkw.

31

Do kompetencji Zarzdu naley:

1. kierowanie dziaalnoci Towarzystwa w oparciu o statut i uchway Walnego Zebrania Czonkw,
2. wykonywanie zalece Komisji Rewizyjnej,
3. zwoywanie Walnego Zebrania Czonkw i skadanie sprawozdania ze swojej dziaalnoci,
4. podejmowanie uchwa o przyjmowaniu czonkw do Towarzystwa lub o utracie czonkostwa,
5. reprezentowanie Towarzystwa na zewntrz, nawizywanie i utrzymywanie kontaktw (za wystarczajc reprezentacj uwaa si dwie dowolne osoby spord czonkw Zarzdu),
6. sporzdzanie rocznych planw pracy i finansowych,
7. podejmowanie uchwa o nabywaniu, zbywaniu lub obcianiu majtku Towarzystwa,
8. ustalanie wysokoci skadek czonkowskich.

32

1. Komisja Rewizyjna jest wadz Towarzystwa powoan do sprawowania kontroli nad jego dziaalnoci,
2. Komisja Rewizyjna skada si z 3 czonkw,
3. Komisja Rewizyjna wybiera spord swego grona przewodniczcego oraz jego zastpc,

33

Do zada Komisji Rewizyjnej Towarzystwa naley:

1. kontrola co najmniej raz w roku caoksztatu dziaalnoci Towarzystwa, w tym dochodw i wydatkw pod wzgldem celowoci i prawidowoci,
2. wystpowanie do Zarzdu z wnioskami pokontrolnymi,
3. skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci na Walnym Zebraniu Czonkw,
4. skadanie wniosku na Walnym Zebraniu Czonkw o udzielenie corocznego absolutorium Zarzdowi,
5. zwoywanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw.

Rozdzia V - majtek Towarzystwa

34

Majtek Towarzystwa moe pochodzi z:

1. skadek czonkowskich,
2. darowizn, spadkw i zapisw na rzecz Towarzystwa oraz ofiarnoci publicznej,
3. dotacji i subwencji,
4. dochodw z wasnej dziaalnoci gospodarczej oraz dochodw z majtku Towarzystwa,

35

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciania majtku Towarzystwa podejmuje Zarzd,
2. Do zawierania umw, udzielania penomocnictw, skadania innych owiadcze woli w sprawach majtkowych wymagane s podpisy dwch czonkw Zarzdu, w tym prezesa.

Rozdzia VI - postanowienia kocowe

36

Uchwa w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Czonkw wikszoci 2/3 gosw, przy obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania. W tym przypadku 24 nie stosuje si.

37

Uchwaa o rozwizaniu Towarzystwa wymaga 2/3 gosw na Walnym Zebraniu Czonkw przy obecnoci co najmniej 2/3 uprawnionych do gosowania. W tym przypadku 24 nie stosuje si.

38

W przypadku rozwizania Towarzystwa Walne Zebranie Czonkw powouje komisj likwidacyjn oraz podejmuje uchwa o przeznaczeniu majtku na inne cele dotyczce ochrony przyrody. Majtek ten nie moe by podzielony pomidzy czonkw Towarzystwa.

39

Do spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z pn. zm.)