Środa | 24.7.2024

Po��dek publicznyCele i zadaniaZarzadStatut npn Nasze projekty wycieczki pychowkami NPN Biesiada Miodowa w KurowieOrganizacje wspol.KontaktLinki
Strona przystosowana do rozdzielczo�ci minimalnej 800x600

Narwiaski Park Narodowy zosta utworzony w lipcu 21 lipca 1996 roku. Obejmuje bagienn dolin Grnej Narwi na odcinku od Suraa do Rzdzian o powierzchni 7350 ha. Zdecydowan wikszo powierzchni Parku (5500 ha) zajmuj nieuytki. Pozostae grunty to wody, ki, pastwiska i zaledwie 100 ha lasw. Siedziba parku znajduje si w zabytkowym dworze w Kurowie.

Najbardziej znaczcym walorem przyrodniczym tego obszaru jest unikatowy charakter rzeki. Narew w granicach Parku stanowi jedyny w Europie system rzeki anastomozujcej. Charakteryzuje si on wystpowaniem wielu koryt rzecznych o nieregularnym ukadzie. Ich zagszczenie jest zmienne w rnych miejscach doliny, cechuje je paskie dno i strome, podwodne brzegi. Pomidzy licznymi korytami usytuowane s wyspy wznoszce si nieznacznie powyej lustra wody przy normalnym stanie wd i zatapiane podczas powodzi. Obszary pozakorytowe s zaronite rolinnoci torfotwrcz. Dolina Narwi jest paska i zabagniona, wypeniaj j torfy o miszoci okoo 1 metra.

Rozbudowana sie koryt rzecznych wpywa na specyfik ekosystemw Narwiaskiego Parku Narodowego. Podstaw ich wyksztacenia bya tradycyjna gospodarka karska. Rolnicy kosili traw, prowadzili wypas byda i koni. Charakterystycznymi elementem krajobrazu byy stogi siana. Stopniowe zaprzestanie uytkowania tych terenw doprowadzio do niekorzystnych zmian w przyrodzie, polegajce na ekspansji trzciny. Zbiorowiskami rolinnymi najbardziej rozpowszechnionymi na terenie NPN s zbiorowiska wielkoturzycowe i szuwarowe. Na obrzeach doliny znajduj si ki, zarola wierzbowe i olsy. Rolinno w granicach NPN reprezentowana jest przez 58 zespow, w tym rolinno wodna - 9 zespow, rolinno szuwarowa - 21 zespow, rolinno kowa - 16 zespow, rolinno zaroli wierzbowych - 3 zespoy, rolinno kserotermiczna - 4 zespoy, rolinno lena - 5 zespow. Wrd flory mona spotka nastpujce gatunki objte ochron cis: kosaciec syberyjski, wielosi bkitny, grzybienie biae, grel ty, kukuka krwista, rosiczka okrgolistna, goryczka wskolistna, mieczyk dachwkowaty, godzik pyszny i inne. Wystpuj rwnie gatunki objte ochron czciow, np. kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, bobrek trjlistkowy, bagno zwyczajne.

Jednym z najbardziej istotnych elementw przemawiajcych za ochron Doliny Narwi jest ornitofauna. Obszar Narwiaskiego Parku Narodowego wraz z otulin to wana ostoja ptakw o randze europejskiej. W latach 1979 - 2000 stwierdzono tu wystpowanie 203 gatunkw ptakw, z czego 154 to gatunki lgowe. Dolina Narwi na tym obszarze to rwnie wane miejsce odpoczynku i erowania ptakw w okresie ich przelotw. Dogodne warunki yciowe znalazy tu gatunki zagroone wyginiciem. Spord nich m.in. bk, botniak kowy, batalion, brzczka, derkacz, dubelt, dudek, kulik wielki rycyk, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, kropiatka, podrniczek, sowa botna, zielonka, uraw i wodniczka. Symbolem Narwiaskiego Parku Narodowego jest botniak stawowy.

W wodach Narwi udostpnionych do wdkowania wystpuj 22 gatunki ryb min. szczupak, oko, sum, mitus, po, lin, leszcz. Ochron gatunkow objto rank, piskorza, liza, koz i minoga ukraiskiego.

Bagienna dolina Narwi stwarza dogodne warunki yciowe dla wielu gatunkw pazw. Spord 13 gatunkw tych zwierzt spotykamy min. traszki grzebieniast i zwyczajn, kumaka nizinnego, grzebiuszk, rzekotk, aby i ropuchy.

Na terenie NPN stwierdzono obecno 40 gatunkw ssakw. Owadoerne reprezentuj np. je, ryjwki aksamitna i malutka, rzsorek rzeczek, gryzonie to przede wszystkim bbr, a ponadto pimak, wiewirka, karczownik, nornik pnocny, badylarka. Licznie reprezentowane s drapieniki, np. wydra, norka amerykaska, lis, jenot, asica, borsuk. Z wikszych ssakw spotykamy dziki, sarny i osie. Wystpuj dwa gatunki nietoperzy: gacek brunatny i nocek rudy.